SPRAWY KORPORACYJNE

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Informacja o połączeniu Profincon sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Spółka Przejmująca”) oraz Lighthouse Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PROFINCON SP. Z O.O. I LIGHTHOUSE ADVISORY SP. Z O.O.
Zarząd spółki Profincon sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 500 § 2 1  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 11 października 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Profincon sp. z o.o. plan połączenia spółki Profincon sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmująca) ze spółką Lighthouse Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Profincon sp. z o.o. (jako Spółkę Przejmującą) całego majątku Lighthouse Advisory sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) (łączenie przez przejęcie) i udostępnia nieodpłatnie przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Spółki Przejmującej Profincon sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Plan Połączenia będzie również udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej Lighthouse Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (www.lighthouseadvisory.pl). Plan Połączenia jest udostępniany nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie połączenia obu spółek.